کوچه باغ

مجله کوچه باغ هنر و اندیشه

مجله کوچه بر آن است تا با رویکرد انتقادی به شهر و معماری از منظر جامعه‌ شناسی فرهنگی، هنری با رسالت «تعریف گام‌ به‌ گام معماری و شهر آرمانی برای انسان»، به اتکای فهم مولفه‌ها و شاخص‌های موقعیت «این‌جا- اکنون»، موضوعات مختلف را مورد تحلیل قرار دهد.

مشتری:

آقای خیاط پور

دسته بندی:

شرکتی

وب سایت:

زبان:

فارسی

نمونه کارهای پیشنهادی